« Предишна 1 2 Следваща »

 • Какво следва да направите, ако застрахователят Ви откаже изплащане на обезщетение?

  Първо проверете дали застрахователното събитие е покрит риск по застрахователната полица – това е видно от Общите условия/ОУ/, обикновено покритите рискове са в началото на ОУ, както и дали сте представили всички изискуеми от застрахователя документи. Ако отказът е без основание, може да подадете жалба до застрахователя и/или до Комисията за финансов надзор. Последният вариант е да потърсите правата си по гражданско –правен ред пред съответния съд, както и в неправителствените организации, защитаващи интересите на гражданите.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Какво следва да направите, ако застрахователят Ви постоянно иска нови и нови документи, с цел необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията.

  Трябва да знаете, че ако сте увредено лице по застраховка „Гражданска отговорност” застрахователят следва да ви уведоми за доказателствата, които са необходими за доказване на претенцията по основание и размер. Допълнителни доказателства може да се изискат само в случай, че необходимостта от тях не е можела да бъде предвидена към датата на завеждане на претенцията и най-късно в срок от 45 дни от датата на представяне на доказателствата, изискани при завеждане на щетата. Този срок е валиден и в случаите, в които сте страна по застрахователен договор – при други видове застраховки. Не се допуска изискване на доказателства, с които потребителят на застрахователна услуга не може да се снабди поради съществуващи законови пречки, както и на такива, за които може да бъде направена благоразумна преценка, че нямат съществено значение за установяване на основанието и размера на претенцията и целят необосновано забавяне и удължаване на процедурата по уреждане на претенцията.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Какво следва да направите, ако застрахователят Ви откаже завеждане на щета?

  Застрхователят не може да откаже завеждане на щета под предлог например, че рискът не е покрит. В този случай щетата може да завърши с отказ за плащане, ако няма основание, но претенцията трябва да бъде заведена и разгледана.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Какво трябва да предприемем, ако не всички щети са описани при огледа извършен от застрахователя, или в последствие се окаже, че има и други щети?

  При оглед следва много внимателно да проследите описаните от застрахователя щети, както и дали това описание съответства на действително получените щети. Ако застрахователят пропусне някоя щета не трябва да подписвате „Описа”, а да поискате да бъдат вписани всички щети и едва тогава да го разпишете.
  Ако по време на възстановяване на щетите се появят и други щети, които не са били видими при външния оглед, следва да поискате допълнителен оглед от застрахователя, при който да бъдат включени новооткритите щети.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Как да заведем щета при настъпило застрахователно събитие по застраховка „Имущество”?

  Ако ви е нужно завеждане на щета по друга имуществена застраховка, например „Домашно имущество” също трябва писмено да уведомите застрахователя като депозирате „Уведомление” по образец на застрахователя. В това уведомление се описва конкретно настъпилото събитие, като то трябва да бъде съобразено с покритите рискове на застрахователната полица. Описват се и обстоятелствата, при които е настъпило застрахователното събитие (например наводнение от изтичане на водопроводна вода) Прави се списък на унищоженото/повреденото или откраднато имущество с описание на конкретните загуби и повреди (например 20 кв.м.унищожен/повреден паркет).
  Ако застрахователното събитие е кражба, следва да уведомите за това Полицията, в сроковете, посочени в Общите условия на застраховката. В случая трябва да докажете, че откраднатите вещи сте ги притежавали, а това може да стане с гаранционни карти и/или фактури за закупуване.
  Ако застрахователното събитие е пожар, следва незабавно да уведомите НС”Пожарна безопасност и защита на населението” и в посочените в Общите условия срокове да уведомите застрахователя. Обичайните срокове са 24 часа, от настъпване на събитието.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Как да заведем щета при настъпило застрахователно събитие по застраховка „Каско”?

  В случаите по застраховка „Каско” можете да използвате съветите дадени в съвета "Как да заведем щета при настъпило застрахователно събитие по застраховка „Гражданска отговорност”?", като тук трябва да приложете към заявлението и други допълнителни документи:
  - застрахователна полица;
  - предложение за сключване на застраховка, попълнено при застрахователя. Внимание! Тези данни трябва да са верни, защото ако не са при настъпило ПТП застрахователя може да ви откаже обезщетение;
  - добавъци към полицата, ако има издадени такива;
  - акт за административно нарушение;
  - резултат от кръвна проба.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Как да заведем щета при настъпило застрахователно събитие по застраховка „Гражданска отговорност”?

  Ако някой виновно ни причини щети( те могат да бъдат по автомобил, по имущество – напр.ограда, къща и т.н.) трябва да се обърнете към застрахователя на виновния водач. В този случай се попълва и депозира заявление, по образец на застрахователя. Заявлението трябва да бъде попълнено точно /ако това не бъде направено застрахователят може да ви откаже обезщетение по формални причини/. И тук следва да бъдат попълнени всички реквизити: данни за собственика на увреденото МПС, данни за водача, данни за увреденото МПС, данни за събитието – дата, място, документ, доказващ събитието, описание на събитието, описание на щетите, схема на ПТП, в която се посочва посоката на движение на МПС и пътната маркировка, свидетели на събитието, ако има такива. Следва да се приложат следните документи:
  - Протокол от КАТ , Констативен протокол(при пострадал човек) или Двустранен констативен протокол;
  - Талон за МПС,
  - Свидетелство за правоуправление,
  - Пълномощно, ако заявлението се подава чрез пълномощник.
  Извършва се оглед на увреденото имущество от служители на застрахователя, като се издава „Опис на претенция”, която се подписва от представител на застрахователя и от Вас. Внимавайте дали всички щети са описани в този документ, тъй като с поставянето на подписа си на практика вие приемате този опис за достоверен.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Какво да направим, ако някой ни причини ПТП и напусне мястото на ПТП?

  В този случай се уведомява Пътна полиция и в тяхна служба по мястото на произшествието се подава заявление в което се начертава схемата на ПТП, посочва се рег.№ на автомобила, причинил ПТП, както и обстоятелствата, при които е настъпило ПТП. Въз основа на това заявление и след разследване, от Пътна полиция ще ви издадат протокол за ПТП, ако има основание за това. Въз основа на този протокол застрахователят може да ви изплати обезщетение по застраховките „Гражданска отговорност” и „ Каско”.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Какво трябва да направите, ако от КАТ откажат да посетят мястото на ПТП, а на вас ви е необходима регистрация на ПТП, нужна ви за обезщетение по застраховка „Каско”?

  От мястото на ПТП се обадете на вашия застраховател и обяснете ситуацията. Някои застрахователи имат мобилни групи, които посещават мястото на ПТП и издават констативни протоколи. Обикновено застрахователя заедно с полицата ви предоставя телефони на такива групи. Във всеки случай, когато се обаждате в Пътна полиция трябва задължително да кажете , че става въпрос за застраховка „Каско” и да поискате входящ номер на обаждането. Това е необходимо за да можете да докажете пред застрахователя, че сте уведомили Пътна полиция и те са отказали да посетят мястото на ПТП.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • В кои случаи службите за контрол на МВР посещават задължително мястото на ПТП?

  В следните случаи контролните органи задължително посещават мястото на ПТП:
  - Ако при произшествието има убит или ранен човек;
  - Ако в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
  - Ако в произшествието участва пътно превозно средство с чуждестранна регистрация;
  - Ако има съмнение, че участник в произшествието е под въздействие на алкохол или на друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;
  - Ако произшествието е с участието на пътно превозно средство на Министерство на отбраната – в този случай се уведомява служба „Военна полиция”;
  - Ако между участниците в произшествието има разногласия относно обстоятелствата свързани с него, а едно от моторните превозни средства не е в състояние да се придвижи на собствен ход, поради причинените му при произшествието щети;
  - Ако произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616