Националната асоциация за защита на застрахованите (НАЗЗ)

е сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза и на основание чл.18 от ЗЮЛНЦ е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с решение № 393 от 11.08.2010 г. на Варненския окръжен съд.

Управление и членство в асоциацията

Органите на сдружението са Общо събрание и Управителен съвет. Сдружението се управлява се от тричленен Управителен съвет. Представлява се от Председателя на Управителния съвет. На 15.06.2010 г. Управителният съвет избра за председател на сдружението Виталий Александров Зарков.
Членуването в сдружението е доброволно, като членовете му могат да бъдат пълноправни и асоциирани.
Пълноправни членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия устав, плащат редовно членския си внос и могат да допринесат за постигането на целите на сдружението.
Асоциирани членове на сдружението могат да бъдат физически и юридически лица, които споделят целите на сдружението и имат доказано високи етични и професионални качества при осъществяване на своята дейност, ползват се с добро име сред обществеността и държавните институции.

Защо създадохме асоциацията

Създадохме това сдружение, защото вярваме, че застраховането ще обхваща все повече аспекти от живота и дейността на българските граждани. Застрахованите и пострадалите ще имат нужда от информация, помощ и закрила.
През последните години застрахователната система у нас се развива и вече обхваща:
 • имущество – автомобили, домове, офиси, административни сгради;
 • гражданската ни отговорност при управление на автомобил и пр.;
 • професионални отговорности, свързани с различни рискови професии – професионална отговорност на лекаря, на нотариуса, на частния съдебен изпълнител, на адвоката, на проектанта, на строителя, на туроператора, отговорност на превозвача и пр.
 • туризма – помощ при пътуване;
 • здравето на хората.
Все повече ставаме свидетели на природни бедствия, аварии и катастрофи. Почти всяка година в някоя част на страната има наводнения, пожари, земетресения, които водят до значителни увреждания на домовете на хората. Колко по-лесно би било, ако всеки има застраховка на имуществото и при настъпване на такива природни бедствия или други застрахователни събития всеки да знае, че ще получи адекватно обезщетение, с което да си възстанови щетите, а не да се моли на държавата за помощи. Държавата не е длъжна да се грижи за домовете ни. Ние сами трябва да се погрижим за това. Идеята ни е да убедим българските граждани за ползата от застраховането.

Същевременно обществото ни има нужда от информация не само какви застраховки и къде могат да сключат, но и къде и как могат да получат съдействие застрахованите и увредените лица. А тези лица стават все повече – пострадали от лекарски грешки, от имотни измами, от некачествено строителство и проектиране, от неизрядни туроператори и много други.

Сдружението се създава с цел хората да получат информация какви са техните права в качеството им на пострадали лица, както и да им осигури безплатни консултации с водещи специалисти – лекари, психолози, застрахователни брокери, адвокати и др. Като се свързваме и работим с подобни неправителствени организации от други страни – членки на ЕС, да съдействаме за налагане на европейските стандарти при защита на българските граждани.

Потребителите на застрахователни услуги имат нужда от разясняване на клаузите по застрахователните договори, и то не само при настъпване на щета, а още при сключване на договора, за да могат да изберат най-доброто за тях. Хората нямат специализирани знания в сферата на застраховането. Общите условия на застрахователите, които регулират отношенията между страните по застрахователния договор, много често са неразбираеми за потребителите. Застрахователите използват специфична терминология, която е непонятна за потребителите, определени "трикове", като често препращане към други клаузи по договора, текстове с много малък шрифт и други, които водят до объркване на потребителите на застрахователни услуги.

Понякога застрахователите неправомерно отказват плащане по щета или забавят плащането над определения от законодателя 15-дневен срок. Искаме да помогнем това да не се случва. И ако гражданите търсят правата си, всеки ще бъде принуден да спазва законите и всички срокове.

Тъжната статистика от последните години на все повече пострадали от бедствия, аварии и катастрофи и драстичната разлика в броя на пострадалите и загиналите при ПТП в България в сравнение с останалите европейски държави ни мотивира допълнително да се заемем с тази важна задача. Необходимо е усилието на цялото ни общество – на държавни и обществени организации, училища и детски заведения, неправителствени организации, средствата за масова информация, на граждани, на всеки от нас – за да се промени това положение.

Основни цели на асоциацията и средства за постигането им

Основни цели:
 • Запазване живота, здравето и имуществото на българските граждани;
 • Информиране на българските граждани за техните права и задължения във връзка със застрахователни договори и катастрофи, бедствия и аварии. Повишаване на застрахователната култура на гражданите;
 • Съдействие и защита на пострадали и ощетени от катастрофи, бедствия, аварии и други застрахователни събития пред правораздавателни, държавни и общински органи, застрахователни компании и граждански организации;
 • Превантивна дейност за информиране и обучение на българските граждани, деца и ученици за предотвратяване на катастрофи, бедствия и аварии и други застрахователни събития;
 • Постигане на стандартите на Европейския съюз в тази област.
Средства за постигане на целите:
 • Изготвяне на предложения пред държавни, общински и обществени органи и организации за подобряване и промени в нормативната база във връзка с предотвратяване и намаляване на застрахователни събития, в това число катастрофи, бедствия и аварии;
 • Осъществяване на взаимодействие с държавни, общински и частни органи и организации за предотвратяване и намаляване на последствията от катастрофи, бедствия, аварии и други застрахователни събития;
 • Организиране на кампании за информиране и обучение на граждани, деца и ученици за техните права и задължения при катастрофи, бедствия, аварии и други застрахователни събития;
 • Събиране, анализиране и разпространение на информация, свързана с постигане целите на сдружението;
 • Консултации и подпомагане на застраховани и пострадали в катастрофи, бедствия и аварии;
 • Обучения на специалисти, пряко ангажирани с проблемите на катастрофи, бедствия и аварии: лекари, юристи, застрахователи, учители, журналисти, общественици;
 • Съвместна работа с държавни органи, общини, граждански организации и медии за информиране на българските граждани съобразно целите на сдружението.