КАКВО ПОДПОМАГАМЕ

Националната асоциация за защита на застрахованите (НАЗЗ) предлага безплатни консултации от квалифицирани специалисти на
 • застраховани лица по всички видове застраховки – "Гражданска отговорност"; всички видове имущество – "каско на автомобили", "домашно имущество", "офиси"; помощ при пътуване; туристически застраховки; отговорност на превозвача; здравни и всички други застраховки.
 • пострадали лица, които имат права по различни видове застраховки, в случаите, когато застраховано лице виновно им е причинило имуществени или неимуществени вреди (обикновено болки и страдания). Това са застраховките "Гражданска отговорност на автомобилистите", "Професионални отговорности" свързани с различни рискови професии, дейностите, които могат да доведат до вреди както в имуществената сфера, така също до болки и страдания (така наречените неимуществени вреди): професионална отговорност на лекаря, на нотариуса; на частния съдебен изпълнител, на адвоката, на проектанта, на строителя, на туроператора, отговорност на превозвача и други.
 • пострадали от бедствия, аварии и катастрофи, включително когато сте наследници на починали от тези рискове.

КАК ПОДПОМАГАМЕ

Безплатните консултации за потребителите на застрахователни услуги във връзка с всички видове застраховки се осъществяват чрез
 • разясняване правата и задълженията на застрахования и застрахователя по различни видове застраховки;
 • съдействие при настъпване на застрахователно събитие;
 • разясняване и подпомагане за снабдяване на необходимите документи за доказване на застрахователно събитие и заплащане на застрахователно обезщетение;
 • съдействие при определяне размера и получаване на застрахователното обезщетение;
 • съдействие при забавено, намалено или отказано застрахователно обезщетение.
Безплатните консултации за пострадали вследствие катастрофи (ПТП) се осъществяват чрез
 • разясняване правата и задълженията на пострадали вследствие пътнотранспортно произшествие, на техните близки и роднини;
 • правни консултации за реда и документите, необходими за изплащане на обезщетение;
 • съдействие на пострадалите и техните наследници пред български и чуждестранни застрахователи, гаранционен фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи за получаване на справедливо и адекватно застрахователно обезщетение за претърпените имуществени, неимуществени вреди и пропуснати ползи, в това число извършените разходи за лечение и репатриране;
 • подпомагане на лица, пострадали вследствие катастрофи.
Безплатните консултации за пострадали от бедствия и аварии се осъществяват чрез
 • разясняване правата на пострадали вследствие бедствия и аварии, на техните близки и роднини;
 • правни консултации за възможностите за изплащане на обезщетение и за възстановяване на направените разходи;
 • правни консултации за реда и документите, необходими за изплащане на обезщетение;
 • подпомагане на лица, пострадали вследствие бедствия и аварии.

Кога можете да се обърнете към Националната асоциация за защита на застрахованите (НАЗЗ)

Можете да потърсите съдействие и безплатна консултация, ако:
 • сте застрахован и имате въпроси във връзка с вашата застраховка;
 • ви е забавено, намалено или отказано изплащане на застрахователно обезщетение;
 • смятате, че са ви нарушили правата на застрахован;
 • сте пострадали в катастрофа пътник, пешеходец, водач на МПС;
 • ви е отказано издаването на документи от компетентни държавни органи (включително КАТ);
 • сте пострадали вследствие бедствие или авария.

Как можете да се свържете с Националната асоциация за защита на застрахованите (НАЗЗ)

Можете да се свържете и да потърсите безплатни консултации от НАЗЗ по следния начин:
 • на националния телефон 070013616 на цената на един градски разговор;
 • чрез електронната ни поща на адрес office@nazz.bg или като зададете своя въпрос на nazz.bg;
 • on-line след попълване на заявка за on-line консултация;
 • в офисите на нашите представителства в страната:
  гр. Варна, бул. Вл. Варненчик № 105, офис 1
  гр. София, 1.......
  гр. Стара Загора
  гр. Русе