« Предишна 1 2 Следваща »

 • Какво трябва да направите, ако от КАТ откажат да посетят мястото на ПТП, а на вас ви е необходима регистрация на ПТП, нужна ви за обезщетение по застраховка „Каско”?

  От мястото на ПТП се обадете на вашия застраховател и обяснете ситуацията. Някои застрахователи имат мобилни групи, които посещават мястото на ПТП и издават констативни протоколи. Обикновено застрахователя заедно с полицата ви предоставя телефони на такива групи. Във всеки случай, когато се обаждате в Пътна полиция трябва задължително да кажете , че става въпрос за застраховка „Каско” и да поискате входящ номер на обаждането. Това е необходимо за да можете да докажете пред застрахователя, че сте уведомили Пътна полиция и те са отказали да посетят мястото на ПТП.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Какво трябва да знаете, ако сте участник в ПТП?

  Без да създавате опасност за движението по пътя, трябва да спрете, за да установите какви са последиците от произшествието. Във всички случаи на ПТП водачите са длъжни да уведомят службите на Пътна полиция при ОДП - тел. 165.
  Ако при произшествието са пострадали хора трябва да останете на мястото на произшествието и да изчакате представител на МВР или на следствието. До пристигането на контролните органи трябва да вземете мерки за безопасността на движението и да окажете помощ на пострадалите, ако това не представлява опасност за Вас. Следва да не премествате превозното средство, ако то не пречи на движението, както и да не променяте състоянието му до идването на контролните органи, освен ако е необходимо да превозите пострадал до лечебно заведение, след което трябва веднага да се върнете на мястото на произшествието. Водачът има задължение също да вземе мерки следите от ПТП да бъдат запазени до тяхното описване от компетентните служби, както и да не консумира алкохол до тяхното идване.
  Когато при произшествието са причинени само имуществени вреди има два варианта:
  а/ Ако между участниците в произшествието има съгласие относно обстоятелствата, при които е настъпило това ПТП, те попълват своите данни в двустранен констативен протокол за ПТП и съвместно уведомяват контролните органи на МВР на територията, на която е настъпило произшествието. За да се регистрира с двустранен констативен протокол едно произшествие обаче, има и допълнителни изисквания:
  - да няма пострадали лица;
  - в ПТП да участват само две превозни средства;
  - да няма увредено друго имущество, освен двете превозни средства;
  - между двамата участници да има съгласие относно обстоятелствата и вината, свързани с ПТП;
  - и двете участващи превозни средства да са в състояние да се движат на собствен ход след произшествието;
  - и двамата водачи да не са употребили алкохол или други упойващи вещества.
  б/ Ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, при които е настъпило то, те без да напускат местопроизшествието, уведомяват също контролните органи на МВР на територията, на която е настъпило произшествието и изпълняват дадените им указания. Службите за контрол издават протокол за посещението си на мястото на ПТП.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Къде и как се попълва Двустранен констативен протокол при ПТП?

  Двустранният констативен протокол се попълва на мястото на произшествието в два екземпляра. Попълва се дата и час на ПТП, място на ПТП, дали има пострадали хора, има ли материални щети по превозните средства и по обекти извън тях, имена, адреси и телефони на свидетели, ако има такива. Виновният за настъпване на ПТП водач попълва данните за МПС, управлявано от него в сектор „Превозно средство А”. Другият водач попълва данните за управляваното от него МПС в сектор „Превозно средство Б”.Всеки водач попълва в своя сектор задължително всички реквизити на двустранния констативен протокол:
  - т.6. Име, адрес и телефон/електронна поща на застрахования ;
  - т.7. Превозно средство/МПС/ – марка, модел, рег.№, държава в която е извършена регистрацията;
  -т.8. Данни за застрахователя по застрахователен сертификат – тук задължително се попълва номера на застрахователната полица „Гражданска отговорност” или „Зелена карта”, име на агенцията или застрахователния брокер, издал полицата, както и телефон или ел.поща за връзка с тях.
  -т.9. Данни за водача по свидетелство за правоуправление – име и фамилия , дата на раждане, адрес, телефон или електронна поща, номер на свидетелство за правоуправление, категория и срок на валидност на свидетелството;
  -т.10. Отбелязва се зоната на първоначалния удар за превозното средство със стрелка – на нарисуваното МПС;
  -т.11. Описват се видимите щети на превозните средства;
  -т.12. Обстоятелства, при които е настъпило ПТП – тук в 17 точки са посочени различните варианти(в паркирано, спряло състояние, при тръгване, при завой и т.н.), като всеки участник поставя знак „X” в съответното квадратче за своето превозно средство, с цел уточняване схемата на ПТП, в края се посочват броя на квадратчетата отбелязани със знака „X”.Тази точка е много важна, тъй като от нея става ясен механизма на настъпване на ПТП, както и отговорността на виновното лице. Ако тези квадратчета не са попълнени или попълването им дава противоречива информация, застрахователя може да откаже плащане, тъй като тази застраховка покрива отговорността на застрахования при доказано виновно поведение.
  - т.13. Нарисувайте скица и обозначете мястото на произшествието, като задължително трябва да се отбележи трасето на пътя, улица, №, чрез стрелки да се отбележи посоката на движение на автомобилите , както и да се нанесат съществуващите пътни знаци, с оглед определяне на улиците с предимство и без такова;
  -т.14 Забележка. Тук можете да отбележите със свободен текст допълнителни обстоятелства по произшествието;
  -т.15 Подписи на водачите – протокола трябва да бъде подписан и от двамата водачи. Първият екземпляр виновният водач задържа за себе си, а вторият трябва да предостави на другия участник в движението.
  Важно е да знаете, че:
  - Трябва задължително да попълните всички реквизити в протокола;
  - Не трябва да променяте и поправяте данните в двустранният констативен протокол след подписването му от двамата водачи, тъй като всяка допълнителна корекция обезсилва протокола.
  - След попълване на протокола, но не по-късно от 7 дни от датата на събитието двамата водачи съвместно трябва да уведомите застрахователя на виновния водач, като предоставите на застрахователя превозните средства за оглед, както и свидетелствата правоуправление.
  Ако не изпълните тези свои задължения, застрахователя по застраховка „Гражданска отговорност” може да откаже изплащане на застрахователно обезщетение.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • В кои случаи службите за контрол на МВР посещават задължително мястото на ПТП?

  В следните случаи контролните органи задължително посещават мястото на ПТП:
  - Ако при произшествието има убит или ранен човек;
  - Ако в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението;
  - Ако в произшествието участва пътно превозно средство с чуждестранна регистрация;
  - Ако има съмнение, че участник в произшествието е под въздействие на алкохол или на друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство;
  - Ако произшествието е с участието на пътно превозно средство на Министерство на отбраната – в този случай се уведомява служба „Военна полиция”;
  - Ако между участниците в произшествието има разногласия относно обстоятелствата свързани с него, а едно от моторните превозни средства не е в състояние да се придвижи на собствен ход, поради причинените му при произшествието щети;
  - Ако произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616

 • Какво да направим, ако някой ни причини ПТП и напусне мястото на ПТП?

  В този случай се уведомява Пътна полиция и в тяхна служба по мястото на произшествието се подава заявление в което се начертава схемата на ПТП, посочва се рег.№ на автомобила, причинил ПТП, както и обстоятелствата, при които е настъпило ПТП. Въз основа на това заявление и след разследване, от Пътна полиция ще ви издадат протокол за ПТП, ако има основание за това. Въз основа на този протокол застрахователят може да ви изплати обезщетение по застраховките „Гражданска отговорност” и „ Каско”.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Как да заведем щета при настъпило застрахователно събитие по застраховка „Гражданска отговорност”?

  Ако някой виновно ни причини щети( те могат да бъдат по автомобил, по имущество – напр.ограда, къща и т.н.) трябва да се обърнете към застрахователя на виновния водач. В този случай се попълва и депозира заявление, по образец на застрахователя. Заявлението трябва да бъде попълнено точно /ако това не бъде направено застрахователят може да ви откаже обезщетение по формални причини/. И тук следва да бъдат попълнени всички реквизити: данни за собственика на увреденото МПС, данни за водача, данни за увреденото МПС, данни за събитието – дата, място, документ, доказващ събитието, описание на събитието, описание на щетите, схема на ПТП, в която се посочва посоката на движение на МПС и пътната маркировка, свидетели на събитието, ако има такива. Следва да се приложат следните документи:
  - Протокол от КАТ , Констативен протокол(при пострадал човек) или Двустранен констативен протокол;
  - Талон за МПС,
  - Свидетелство за правоуправление,
  - Пълномощно, ако заявлението се подава чрез пълномощник.
  Извършва се оглед на увреденото имущество от служители на застрахователя, като се издава „Опис на претенция”, която се подписва от представител на застрахователя и от Вас. Внимавайте дали всички щети са описани в този документ, тъй като с поставянето на подписа си на практика вие приемате този опис за достоверен.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Как да заведем щета при настъпило застрахователно събитие по застраховка „Каско”?

  В случаите по застраховка „Каско” можете да използвате съветите дадени в съвета "Как да заведем щета при настъпило застрахователно събитие по застраховка „Гражданска отговорност”?", като тук трябва да приложете към заявлението и други допълнителни документи:
  - застрахователна полица;
  - предложение за сключване на застраховка, попълнено при застрахователя. Внимание! Тези данни трябва да са верни, защото ако не са при настъпило ПТП застрахователя може да ви откаже обезщетение;
  - добавъци към полицата, ако има издадени такива;
  - акт за административно нарушение;
  - резултат от кръвна проба.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Как да заведем щета при настъпило застрахователно събитие по застраховка „Имущество”?

  Ако ви е нужно завеждане на щета по друга имуществена застраховка, например „Домашно имущество” също трябва писмено да уведомите застрахователя като депозирате „Уведомление” по образец на застрахователя. В това уведомление се описва конкретно настъпилото събитие, като то трябва да бъде съобразено с покритите рискове на застрахователната полица. Описват се и обстоятелствата, при които е настъпило застрахователното събитие (например наводнение от изтичане на водопроводна вода) Прави се списък на унищоженото/повреденото или откраднато имущество с описание на конкретните загуби и повреди (например 20 кв.м.унищожен/повреден паркет).
  Ако застрахователното събитие е кражба, следва да уведомите за това Полицията, в сроковете, посочени в Общите условия на застраховката. В случая трябва да докажете, че откраднатите вещи сте ги притежавали, а това може да стане с гаранционни карти и/или фактури за закупуване.
  Ако застрахователното събитие е пожар, следва незабавно да уведомите НС”Пожарна безопасност и защита на населението” и в посочените в Общите условия срокове да уведомите застрахователя. Обичайните срокове са 24 часа, от настъпване на събитието.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Какво трябва да предприемем, ако не всички щети са описани при огледа извършен от застрахователя, или в последствие се окаже, че има и други щети?

  При оглед следва много внимателно да проследите описаните от застрахователя щети, както и дали това описание съответства на действително получените щети. Ако застрахователят пропусне някоя щета не трябва да подписвате „Описа”, а да поискате да бъдат вписани всички щети и едва тогава да го разпишете.
  Ако по време на възстановяване на щетите се появят и други щети, които не са били видими при външния оглед, следва да поискате допълнителен оглед от застрахователя, при който да бъдат включени новооткритите щети.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.

 • Какво следва да направите, ако застрахователят Ви откаже завеждане на щета?

  Застрхователят не може да откаже завеждане на щета под предлог например, че рискът не е покрит. В този случай щетата може да завърши с отказ за плащане, ако няма основание, но претенцията трябва да бъде заведена и разгледана.
  За повече информация се свържете с нас на тел. 0700 13 616.