ЗАСТРАХОВКА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

Скъпи потребители, поради големия обществен интерес, относно застраховка Гражданска отговорност имаме удоволствието да Ви представим поредица от статии относно правата и задълженията на застрахования и пострадалото лице при ПТП.

Целта на настоящата поредица статии е да запознаем потребителите със същността на застраховка „Гражданска отговорност” и по-точно да обясним, за какво служи, какви щети покрива, какви щети не покрива, в кои случаи застрахователят има възможност да откаже плащане на щетата, как се определя стойността на щетата, каква е процедурата за завеждане на щета и получаване на застрахователно обезщетение, както и още много други подробности.

1. Какво представлява: Като начало следва да се запознаем какво представлява застраховка „Гражданска отговорност” или по-точно риска „Гражданска отговорност”. Съгласно Кодекса за застраховане обект на застраховане е „гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.” или по общо казано отговорността към трети лица, при управление на МПС. За пояснение на читателите ще дам следния пример: При ПТП, в което водачът Х е виновен и уврежда моторно превозно средство, собственост на лицето Y, застраховката на водачът Х покрива всички щети върху автомобила на лицето Y или при ПТП, в което водачът Х е виновен и уврежда лицето Y, водач на другото МПС, застраховката на водачът Х покрива всички вреди претърпени от лицето Y.

2. Кои лица се смятат за застраховани:
Съгласно Кодекса застраховани лица по риска Гражданска отговорност са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство с изключение на лицата придобили МПС посредством кражба, грабеж или престъпление.
Пример: Ако предоставите колата си на свой приятел за временно ползване и той причини ПТП, застраховката ще покрие всички вреди причинени на трети лица.
Трябва да се има предвид, че при промяна собствеността на застрахованото МПС застраховката Гражданска отговорност не се прекратява, а преминава върху новия собоственик, последният обаче следва да уведоми писмено застрахователя в седем дневен срок от придобиването.

3. На кои лица (трети лица) следва да се изплати обезщетение:
Това са всички лица претърпели вреди при ПТП с изключение на лицето което отговаря за причинените вреди. Към тези лица се включват и роднините на виновното лице и лицата които са се возили в управляваното от него МПС.

4. Какво покрива:
Застраховката покрива причинените от застрахования имуществени вреди на трети лица до 2 000 000 лв. и неимуществени вреди до 2 000 000 лв. при едно пострадало лице и до 10 000 000 лв. за повече от едно пострадало лице. За имуществени вреди се възприемат всички щети нанесени от застрахования във връзка с управление на МПС върху имуществото (движимо и недвижимо) на трети лица. За неимуществени вреди се възприемат всички щети нанесени от застрахования във връзка с управление на МПС върху физическото и/или психическото здраве на увреденото лице. Застраховката покрива също така и пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането и разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция за застрахователно обезщетение, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице. Пример: При ПТП, в което пострадалото МПС не е в движение и ремонтът на МПС струва 5000 лв., застраховка „Гражданска отговорност” на виновния водач покрива репатрирането на автомобила (извозването на автомобила от пътна помощ) и ремонтът на автомобила в размер на 5000 лв.

5. Какво не покрива: Кодекса за застраховане въвежда и някои ограничения от покритието на застраховка Гражданска отговорност, а именно: вредите, претърпени от виновния водач на управляваното от него моторното превозно средство и намиращото се в него имущество; вредите, представляващи замърсяване на околната среда; вредите, произтичащи от загуба или унищожаване на пари, бижута, ценни книжа, всякакви видове документи, марки, монети или други подобни колекции, както и обезценка на увреденото имущество. Пример: Ако при ПТП виновния водач на МПС получи физически увреждания и/или имущество возено в МПС (телевизор) бъде унищожено застрахователят по

6. Територия: Застраховката гражданска отговорност действа на територията на всички държави членки на Европейския съюз.